باتوجه به اینکه همینجوری یورو هی داره بالاتر میره فک کنم تا چن وخ دیگه مثلا مهریه ها اینجوری بشه سه هزار سکه یک یورویی !