شاهدان عینی از پخش ساندیسهای فرضی در بین راهپیمایان روز قدس توسط ایستگاههای تقویت روحیه بسیج خبر می دهند !