آقا بنظـــــــر من یه فیلم از برخورد ملتمون با موضوع جای پارک ماشین برای سران آمریکا و اسرائیل بفرستین, قشنگ با مفهوم روحیه ی شهادت طلبی ملت آشنا میشن دیگه عمرا حرف از جنگ با ایران بزنن !