با ورود احمدی نژاد و هیئت همراه به برزیل ، یگان های پلیس برزیل در کلیه امکان عمومی، استخرهای شنا و سواحل دریا مستقر شدند