نمی دانم کی می شود، اذهان مردم را از اين پيش داوری ها آزاد کرد؟