بازی رو ولش کن بگو ببینم تو الان با خودت چند چندی ؟