شما اگه دقت کنی میفهمی که همین کلمه "قرقروت" و یا "گوجه سبز" یا حتا "لواشک ترش" خودش... ادامه جمله رو ول کن. آب دهنتو قورت بده