مسواک زدن در حمام باعث درد دندان ميشود! (منبع: من لا يحضره الفقيه - جلد يک، ص. ۵۳(