خوردن آب در حالت ايستاده در شب باعث زردی ميشود! "شرب الماء من قيام بالليل يورث ماء الاصفر" ـ منبع: اصول کافی جلد ۶-ص۴۹۸