در ادرار ائمه آلودگی نيست! "ليس فی بول الائمه استخباث" ( منبع: انوار ولايه، ص. ۴۴۰ (