تو بالاترين يكي لينك گذاشته :
طرح فرياد يا نقي در پشت بام خانه ها هر شب ساعت ٩ در حمايت از شاهين نجفي ! ملت داغون هستن بخداها ؟