هنوز یه عده دارن عکس کارتن و مقوا شیر میکنن و حار حار به امام مقوایی میخندن ! ینی اینقـــــــــــــــــــــــــــــــــدر جالب بوده براشون ؟ واسه ماکه خاطره شد رف پی کارش !