آيا مي دانيد ايران رتبه اول سوانح رانندگی دنیا را كسب كرده ؟
آيا مي دانيد نفرات اول سوانح رانندگي عضو كانون فرهنگي آموزشي قلم چي بوده اند ؟ پس براي موفقيت به كانون بپيونديد