پسر دكتر حسابي ميگه كه دكتر حسابي همیشه وقتی سر سفره میشستن اول تربچه میخوردن و میگفتن از بین سبزي ها تربچه گوگولی باباس