الکی عجله دارم روزها بگذره. انگار قراره روزهای بعدی خبری باشه ! نه عزیز من سرتاپاش یه کرباسه وایسا نفس بگیر