آیا میدانستید که یکی از مدرنترين و کاربردیترین شیوههای جذب داف در شبکههای اجتماعي ، به اشتراک گذاشتن عکس کودکان سرطانی و تبليغ محك مي باشد؟