ترجیح میدم روی موتور سیکلتم باشم و به خدا فکر کنم تا اینکه روی خدا باشم و به موتور سیکلتم فکر کنم . دکتر علی شریعتی