آخر خودشیفتگی میدونید کجاست؟ آخرش اونجاست که اسم بچه تون رو بذارید شاهکار ! والا بخدا ،دیدم که میگم ها