زين پس بجای پیشنهاد سکس و رابطه به طرف فقد بگيد بیا سوء تفاهم فرهنگی ایجاد کنيم !