یا ایهالذین آمنوا بخدا رنگ مو، با دوست پسر تو فیسبوک عکس گذاشتن و حتی داشتن خواستگار و ایضا عکسهای رفتن به دوبی و... دلیلی بر بزرگ شدن و با کلاس بودنتون نیست ها! کمی عاقل شین لطفا ، میشه یعنی؟