هوا سرد شده بود؛ گفتی «باید برم کم‌کم». چیزی نگفتم؛ نشد که بگم.