لعنت به هرچیزی که باعث میشه سریعتر حاضر شی...لعنت به زیپ لعنت به کتونی چسبی...