میان بغض همیشگی ام حرفی گیر کرده است. که حتی نمی دانم چیست..

روزی آیا می رسد که من آرام بگیرم؟