چه بسا سگ هايى بر روى اجساد شيرهاى جنگل سبز رقصيدند،شادى كردند و خود را بزرگ پنداشتند.ولى نميدانستند شير،شير ميماند و سگ،سگ حتى با قلاده هاى طلا!