مهمان پرست سخنگوي وزارت خارجه ضمن پوزش از برزيل و قول مساعد براي مجازات ديپلمات خاطي اعلام كرد به منظور جلوگيري از تكرار چنين وقايعي از اين به بعد ديپلماتهارا با شورت قفل دار رمزي كه رمز آن فقط در اختيار وزير خارجه و اطلاعات است به خارج اعزام مي كنيم !