سئوال:در ترانه نترس از عاشق شدن بيا اون با من کامران و هومن دقیقا به چه چیزی اشاره می کنند ؟ ۲ نمره