شب ها آنقدر به هم شبیهند که آدم می تواند یکشنبه را با چهارشنبه اشتباه کند.
هیجان و ماجرا از زندگیه همه ی ما رانده شده
و در وسایل ارتباط جمعی اجتماع کرده
جنگ آنجاست .. ماجرا آنجا .. عشق آنجا .. و رنج نیز آنجا ـ در تصویر در صوت و در حروف ریز و درشت ..