باید اعتراف کنم که اشباه کردم ٬

آدم باید خودش را دوست بدارد...