پنجره پنجراه اس توفیری هم نداره پنجره ی باز همون پنجره ی بسته س.