به من گوش بده، به صدای من که میان اصوات دیگر گم شده بود. می‌شنوی؟