مرنجان دلــــم را که این مرغ وحشی
به تخمش نباشد که رنجانده ای اش