تو هم به فکر خودت باش و تا می‌توانی زندگی کن. عاره داداش من ؛ آدم بودن اگرچه ارزشی ندارد؛ اما هیچ‌وقت خر نشو.