تفکری که کشور را اداره می کند بر این باور است که اینترنت، دشمن است و سگ هاریست که باید مهار شود! حالا دیگه باقی کاراشون رو تو خودت حدس بزن