و از بهمن 57 فقط نامی ماند، روی پاکتهای سیگاری که از همه نازکتر بودند ....