به شورت و سوتین هایی فکر میکنم که خریده ای و من  ندیده ام...