ساکتم و در سکوت خودم آرامم و می‌توانم همینطور آرام در همین سکوت غرق شوم.