میدونم باورش سخته براتون ولی چند روزیه فک می کنم انسان فرهیخته ای هستم !