با هر کسی که نوع خاصی از عقیده رو دلیل بر باحال بودن بدونه مثلاً اعتقاد داشتن و نداشتن به خدا، یا عقاید فلسفی و اینا #مخالفم