با دریغ کردن دروغ‌های زیبا از دیگران مخالفم#مخالفم