به سلامتی کسی که هنوز دوسش داری
ولی دیگه مال تو نیست . . .