در زندگی یه کارهایی هم هست، که ظاهراً نیست، ولی بدجوری هست.