هزار سال پیش درباره‌ چشم‌های کسی شعری سرودم، بلند، خیلی بلند، با هزار تشبیه عجیب و غریب،با هزار استعاره‌دور و رنگارنگ. و همین پشیمانم می‌کند