وا رَهــان.
خـيـز از سـواحل.
خَــز بـه امـواج وجــودم.