آدم‌ها چند دسته ان. اول، اونایی که در کودکی با کاغذ خشکشویی و شاخه‌ی تر نازک و سریش، بادبادک درست کردن باقی دسته ها هم زیاد دیگه مهم نیستن جدیشون نگیرید