صدایم کن
صدای تو خوب نیست،
ولی خب چاره دیگری هم نیست.