چرا دختره چنان از دو-سه تا خواستگار پروپاقرصش حرف مي‌زنه كه انگار مثه آرژانتين دو-سه بار فاتح جام جهاني شده؟ #سئوالات ایرانی بی جواب