اگر دوتایی و یکی تنها و هر دو بازنده باشند، یا صلح می‌کنند و دوتایی و بازنده باقی می‌مانند. یا صلح نمی‌کنند و تنهای تنها می‌شوند.