آیا می دونستید زمبه از نوادگان مرحوم سگ اصحاب کهف بوده؟