هیکل بادی‌بیلدینگی،که باعث برجسته‌شدن سینه‌ها مثل دختر هیژده‌ساله و هم‌عرض شدن کلـّه باگردن شود دل همه راخواهد برد #گلواژه وعقاید ایرانیان