الان خامنه ای پیام داد: چون مهماتمون منفجرشده و دیگه نداریم برا جنگ و مشت و سیلی پولادین دور ایران خندق می کنیم Tehran